1. Omdømme som en næringsvennlig kommune
  2. Nærings- og bedriftsetablering med spesiell satsning på:
    1. Bioøkonomi
    2. Logistikketablering for veg og bane
    3. Arbeidsplasser knyttet til sentrum
  3. Tilrettelegge næringsarealer tilpasset ulike næringer
  4. Videreutvikling av næring knyttet mot jord- og skogbruk.