Stange kommune er en av Norges største jordbrukskommuner og Norges grønne lunge. Derfor fører vi en streng jordvernpolitikk som tar vare på matjord for framtida. Å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet og er dermed viktig i et samfunnssikkerhetsperspektiv.

Kommunens bygg skal også være rustet for framtida. Derfor jobbes det kontinuerlig med å gjøre våre bygg mest mulig energieffektive. Samtidig må vi se på mulighetene for å utnytte overskuddsenergien fra industrien, avfallsbrenning og skogbruket. Videre skal alternative energikilder som fjernvarme vurderes i reguleringsplansammenheng. I tillegg til ovenfor nevnte satsningsområder, ønsker Stange kommune å stimulere til gode lokale løsninger i folks hjem.